Skip to content

Medijacija

Usluge medijacije

Pravilaw.rs omogućava da u skladu sa zakonom pristupite postupku posredovanja za radno-pravne spsorove u slučaju diskriminacije ili zlostavljanja na radu – mobing. Na najsavremeniji način, omogućen je online pristup i zakazivanje Vašeg vaninstitucionalnog rešavanja radnih i drugih sporova.

Postupak medijacije pokreće se zaključenjem sporazuma o pristupanju posredovanju – medijaciji. Sporazum o pristupanju posredovanju – medijaciji možete preuzeti ovde.

Prosečno trajanje medijacije traje 3 do 4 medijacijska sastanka a najduže 60 dana od prvog sastanka, uz mogućnost produženja na zahtev strana.

Ishod medijacije zavisi od pravne prirode sporazuma postignutog u medijaciji. Sporazum postignut u medijaciji ima snagu vansudskog poravnanja a na zahtev stranaka može imati i snagu izvršne isprave. Snagu izvršne isprave sporazum može imati ukoliko sadrži “klauzulu izvršnosti” – u prevedenom značenju, ako se overi kod javnog beležnika (notara). Ukoliko se ne ispune obaveze iz sporazuma sa snagom izvršne isprave, oštećena strana može pokrenuti postupak prinudnog izvršenja kod Javnog izvršitelja.

Medijator koji sprovodi postupak je stručan za radno-pravne sporove u slučaju zlostavljanja na radu, diskriminacije odnosno mobinga.

Troškove medijacije snose obe strane podjednako, osim ako se obe strane ne dogovore drugačije. Troškovnik medijacije možete videti ovde.

Medijacija-ilustracija

Šta je medijacija?

Medijacija u terminološkom smislu predstavlja dobrovoljni pokušaj mirnog rešavanja spornog odnosa, problema, situacije, između međusobno suprotstavljenih strana, uz posredovanje trećeg stručnog lica – Medijatora.

Medijacija se smatra jednim od najefikasnijih načina rešavanja sukoba između zavađenih strana. Statistički, preko 80% medijacija se okonča uspešno, za razliku od sudskog postupka ili kojih drugih standardnih načina rešavanja sporova. Pored Evropske unije u kojoj je medijacija aktuelna, sve republike bivše Jugoslavije imaju svoje nacionalne zakone o medijaciji.

Medijacija predstavlja vansudski postupak mirnog rešavanja sporova između suprotstavljenih strana. To je postupak u kojem stranke uz posredovanje (pomoć) trećeg neutralnog lica (medijatora) pokušavaju da putem mirnih pregovora I dogovora reše svoj sporni odnos.

Posredovanjem (Medijacijom) može se rešiti širok dijapazon spornih odnosa u kojima stranke mogu slobodno da raspolažu svojim zahtevima. U prevodu, osim krivičnih postupaka, medijacija je široko primenjiva, a najviše u sporovima imovinskopravnog karaktera, porodičnim privrednim I upravnim sporovima, u sporovima u vezi zaštite životne sredine, potrošačkim i prekograničnim sporovima, radnim sporovima i sporovima male vrednosti.

Najsvetlija tačka medijacije predstavlja znatna ušteda troškova, jer su troškovi medijacije znatno manji od sudskih postupaka. Vremensko trajanje postupka, takođe predstavlja jednu od velikih prednosti medijacije, koja najčešće traje ne duže od 60 dana. Za razliku od građanskih postupaka koji su uvek javni, te njima može prisustvovati sva zainteresovana javnost, medijacija je tajna i sve što se izgovori u tom postupku ostaje tajna za sva lica koja mu nisu prisustvovala. Svi dokazi koji se iznesu za vreme trajanja postupka medijacije ne mogu se koristiti u drugim sporovima – u slučaju priznanja svega što je suprotna iznela u postupku medijacije, ona na to ne može da se pozove pred sudom ili kojim drugim nadležnim organom. Za slučaj da se posumnja u nepristrasnost medijatora – ako strane posumnjaju da je medijator naklonjen više jednoj strani, umesto da ostane neutralan – izuzeće medijatora je uvek moguće, što nije u slučaju sudskog spora gde je neophodna saglasnost predsednika suda. Medijacija je dobrovoljna – što znači da ni jedna strana ne može biti prisiljena da pristane na postupak medijacije, protiv svoje volje; i u bilo kom trenutku, svaka strana može odustati od medijacije, bez ikakvih pravnih posledica.

Kada je reč o okončanju postupka medijacije, to se dešava potpisivanjem Sporazuma koji ima snagu vansudskog poravnanja, ali uz volju stranaka, može imati i izvršnu snagu. Takođe postupak se može nastaviti pred sudom ukoliko rezultat medijacije ne bude dogovor strana u sporu.

Zašto je medijacija gotovo uvek najbolje rešenje

Prednosti medijacije

Ekonomičnost

Jedna od prednosti medijacije jeste njena finansijska isplativost u odnosu na sudski postupak ili arbitražu.

Medijacija
Sudski postupak
Arbitraža

Brzina

Proces medijacije najčešće traje ne duže od 60 dana, za razliku od sudskih sporova koji mogu trajati i do nekoliko godina.

Medijacija
Sudski postupak
Arbitraža

Efikasnost

Pored toga što je finansijski isplativa, kao i vremenski kratka, uspešna medijacija ne rešava samo spor već i dovodi do pomirenja.

Medijacija
Sudski postupak
Arbitraža

Ko je medijator?

Medijator, odnosno posrednik, je ovlašćeno lice za vođenje postupka medijacije. Medijator nije sudija, nije arbitar i nema pravo da savetuje stranke. Njegova uloga je da strankama pomogne da razumeju svoje interese i da strake zajednički pronađu adekvatno rešenje prihvatljivo za obe strane. Medijator je nezavisan i nepristrasan. Ukoliko stranke u bilo kom trenuitku posumnjaju u njegovu nepistrasnost mogu da ga izuzmu iz postupka ili da prekinu medijaciju. Ipak, ukoliko medijator smatra da postupak medijacije ne ide željenim tokom i da je necelishodan, isto može prekinuti medijaciju. Medijator započinje postupak izlažući svoju „Uvodnu reč“. U „Uvodnoj reči“, on se predstavlja strankama, predstavlja postupak medijacije, daje stankama da potpisu Sporazim o medijaciji i potom daje njima reč da se predstave. Nakon „Uvodne reči“, strane izlažu svoje viđenje spora po redosledu kako su se dogovorilie. Medijator mora da ih sluša i uvažava sa punom pažnjom i ima pravo da u tu svrhu vodi beleške koje su tajne. Nakon završetka medijacije u dogovoru sa strankama može ih i uništiti. Takođe i stranke imaju pravo davode beleškei za njih važi isto pravilo. Izbor medijatora vrše stranke sporazumno.

Pravni okvir medijacije

Pravni okvir za primenu medijacije u Srbiji:

1. Zakon o posredovanju u rešavanju sporova (Službeni glasnik Republike Srbije, br.55/2014)
2. Pravilnik o izdavanju obnavljanju i oduzimanju dozvole za posredovanje i obrascu dozvole za posredovanje
3. Pravilnik o programu osnovne obuke posrednika(146/2014)
4. Pravilnik o vođenju registra posrednika
5. Pravilnik o bližim uslovima i postupku za izdavanje dozvole za sprovođenje osnovne i specijalizovane obuke posrednika i nadzoru nad sprovođenjem obuke
6. Pravilnik o obrascu uverenja o završenoj osnovnoj i specijalizovanoj obuci posrednika
7. Tarifa za medijaciju
8. Etički kodeks posrednika

PRAVNI OKVIR MEDIJACIJE U RADNO PRAVNIM SPOROVIMA I MOBINGU

  1. Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova
  2. Zakon o radu
  3. Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
  4. Zakon o socijalnoj zaštiti
  5. Zakon o zabrani diskriminacije
  6. PRAVILNIK O PRAVILIMA PONAŠANJA POSLODAVACA I ZAPOSLENIH U VEZI SA PREVENCIJOM I ZAŠTITOM OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU

RAZLIKE IZMEĐU SUDSKOG SPORA I MEDIJACIJE

Vrednost sporaMedijacija
Za tuženog prinudan postupakDobrovoljni postupak
Po pravilnu javni postupakPrivatan i poverljiv postupak
Izvode se dokaziPregovara se
Fokusira se na tačke u vezi sa kojima se stranke ne slažuFokusira se na tačke u vezi sa kojima se stranke slažu
Utvrđuje se pravoUtvrđuju se interesi i traži najbolje rešenje
Sudija upravlja postupkomJeftin postupak
Formalni postupakManje formalan, fleksibilan postupak u neformalnoj atmosferi
Donosi se presudaStrane upravljaju postupkom, u dogovoru sa medijatorom
Nepredvidivo skup postupakStrane donose odluku
Sudija donosi odlukuZaključuje se sporazum
Dug i nepredvidiv postupakBrz i hitan postupak

ONLINE MEDIJACIJa

Online rešavanje sporova (ODR) predstavlja načiin rešavanja sporova koji koristi informacione tehnologije i internet, kako bi se olakšalo i ubrzalo rešavanje sporova između stranaka. To pre svega podrazumeva pregovaranje, posredovanje ili donošenje Sporazuma ili pak kombinaciju sva tri. ODR može da proširi tradicionalne metode rešavanja sporova primenom inovativne tehnike i tehnologije u onlajn procesu. Kako nam je tehnološki razvitak dopustio pogodnosti da trgujem, komuniciramo i informišemo se iz udobnosti našeg doma putem online usluga, zašto ne iskoristiti i za alternativno i mirno rešavanje sporova – medijaciju.

Pri online medijaciji sporovi se mogu rešavati na daljinu, gde stranke imaju potpunu kontrolu nad postupkom, dok medijator ima kontrolu upravljanja samim procesom. Ovaj vid medijacije stranama pruža mogućnost da pregovaraju iz atmosfere u kojoj se najudobnije osećaju. 

Znači veći deo postupka ili gotovo ceo postupak rešava se onlajn. To uključuje, pre svega početnu fazu medijacije imenovanja neutralnog medijatora, fazu iznošenja i predstavljanja situacije u kojoj se nalaze, usmenog izlaganja – razmena i razjašnjenja, kao i diskusije na mreži. Podrazumeva čak i donošenje obavezujućih odluka kroz Sporazum. Da pojednostavimo – Online medijacija koristi samo drugačiji medij za rešavanje sporova (internet), od početka do kraja, poštujući sve procesne principe kao i u tradicionalnom obliku medijacije (licem u lice – face to face).

PRAVILAW.RS i online medijacija

Ceneći razvoj informacioninh tehnologija, pravilaw.rs je osnovan s namerom da promoviše medijaciju uz pružanja usluge posredovanja (medijacije) na najsavremeniji način. Pored tradicionalnog vida medijacije, na pravilaw.rs sajtu može se zakazati i online medijacija. Elementi online medijacije se ogledaju u tome što se medijacija može zakazati online – putem elektronske pošte (e-mail), kao i u vođenju samog postupka delimično ili potpuno online – putem skype-a ili drugih platform za online živu (live) komunikaciju.

Naravno, neophodno je da obe strane budu potpuno opreljene za online medijaciju. To podrazumeva: kompjuter, zvučnike, kamera i pristup internetu. Moguće je to učiniti i iz svojih poslovnih prostorija ali i iz udobnosti svog doma. Za više informacija kontaktirajte na tadija@pravilaw.rs ili se prijavite za konsultacije.

Sajt https://pravilaw.rs ima tendenciju da unapredi metode medijacije, da bolje reklamira i oglašava vrednosti koje medijacija donosi kao i da razvija reformisanje klasične medijacije putem pružanja usluga online medijacije.

Na ovom sajtu u ponudi je rešavanje radno pravnih sporova i mobinga u skladu sa specijalizacijom osnivača sajta. 

U ponudi su dva tipa medijacije – posredovanje na tradicionalan način, licem u lice, gde se u skladu sa dogovorom sastaju strane sa medijatorom i otpočinju proces medijacije; kao i online medijacija o čemu se detaljnije možete informisati klikom ovde.

dopustite mi da vam pomognem

svaka odluka je važna

Uštedite novac

Troškovi medijacije su znatno manji nego troškovi sudskog postpuka.

Win-win situacija

Obe strane izlaze kao pobednici tako što zajedno dolaze do rešenja spora.

Zakažite odmah

Konsultacije kao i svoju prvu sesiju možete zakazati samo jednim klikom

TROŠKOVI MEDIJACIJE

U skladu sa Pravilnikom o tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja (“Sl.Glasnik RS”, br. 35/2015) utvrđuje se Tarifa o nagradama i naknadama u postupku posredovanja.

Visina nagrade za rad i visina naknade troškova posrednika, u skladu sa Zakonom, određuje se prema Tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja, ako se strane drugačije ne sporazumeju.

Visina nagrade za rad posrednika određuje se brojem poena za pojedine radnje.

Za pripremu i održavanje posredničkog sastanka, u procenjivim predmetima, posredniku se obračunava nagrada po održanom posredničkom sastanku prema vrednosti spora, i to:

Vrednost spora (u RSD)Nagrada (u poenima)
oddo
1100.00075
100.001250.000 120
500.001 1.000.000 300
1.000.001 2.000.000 500
2.000.001 4.000.000 750
4.000.001 8.000.000 1.000
8.000.001 16.000.000 1.250

Ako vrednost spora prelazi iznos od 16.000.000 dinara, posredniku se, pored nagrade od 1.250 poena, obračunava nagrada od po 10 poena na svakih započetih 100.000 dinara.

Za pripremu i održavanje posredničkog sastanka, u neprocenjivim predmetima, posredniku se obračunava nagrada po održanom posredničkom sastanku, i to:

Vrsta sporaNagrada (u poenima)
- u sporovima zbog smetanja državine75
- u sporovima o pravu službenosti75
- u sporovima iz stambenih odnosa (otkazi ugovora o zakupu stana, iseljenje iz stana, utvrđenje prava zakupa na stanu i dr.)120
- u sporovima iz radnih odnosa, osim u procenjivim imovinskim zahtevima iz radnog odnosa130
- u sporovima o autorskom i srodnim pravima, o pravu na žig, model i o ostalim pravima intelektualne svojine, osim u procenjivim imovinskim zahtevima iz ovih odnosa150
Vrednost poena iznosi 100 dinara.

ZAKAŽITE KONSULTACIJE​

  • * sva polja su obavezna
  •