Skip to content

Zaštita ličnih podataka u Bosni i Hercegovini

Zaštita ličnih podataka u Bosni i Hercegovini

Na PraviLaw blogu imamo specijalnu priliku da se upoznamo sa pravnim situacijama od globalnog značaja, ali i da saznamo kako su ta globalna pravna pitanja uređena u Srbiji, ali i u susednim zemljama. Kako PraviLaw tim želi da neguje dobrosusedske odnose, imamo tu čast, da objavimo tekst iz Bosne i Hercegovine i to o vrlo aktuelnoj temi – Zaštita ličnih podataka!

Autor nas je zamolio da ostane anoniman, jer mu je takva politika privatnosti, te ćemo mi to poštovani u potpunosti. Ono što možemo otkriti jeste autorova webstranica – Pravni Blog, dok sam tekst autora čitajmo u nastavku:

Svaka osoba posjeduje lične podatke koji je razlikuju od drugih osoba u njenom okruženju i generalno u pravnom prometu. U tom kontekstu, lični podaci predstavljaju bilo koji podatak na osnovu kojeg se može utvrditi o kojoj osobi se radi.

Veći nivo informacija o pojedincu sadrže identifikacioni podaci i oni podrazumijevaju ime i prezime, jedinstveni matični broj, adresu stanovanja, te ostale podatke na osnovu kojih se nedvosmisleno može utvrditi da se radi o specifičnom pojedincu, te se na taj način jednostavno može izvršiti njegova identifikacija.

Osim pomenutih, postoji i kategorija posebnih podataka. Posebni podaci govore o rasnom
porijeklu, državljanstvu, nacionalnom ili etničkom porijeklu, političkom mišljenju ili
stranačkoj pripadnosti, članstvu u sindikatima, religijskom, filozofskom ili drugom uvjerenju,
zdravstvenom stanju, genetskom kodu, seksualnom životu, krivičnim presudama,
biometrijskim podacima i drugim sličnim podacima.

Podsetimo se PraviLaw kategorizacije ličnih podataka, za one koji nisu čitali PraviLaw tekst o zaštiti podataka u Ličnosti u Srbiji.

Nastavljamo dalje sa originalnim tekstom:

Pravni okvir i zaštita podataka u Bosni i Hercegovini

Na teritoriji Bosne i Hercegovine je svim licima, bez obzira na njihovo državljanstvo ili prebivalište, zagarantovana zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda, a naročito pravo na privatnost i zaštitu podataka u pogledu obrade ličnih podataka koji se na njih odnose, što je propisano Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Rukovanje i obrada ličnih podataka u Bosni i Hercegovini

Budući da se moderno poslovanje umnogome zasniva na efikasnom prikupljanju i korištenju informacija, zaštita ličnih podataka nikada nije bila aktuelnija, ali i osjetljivija tema. Razvojem informacionih tehnologija, te sistema i platformi koji plasiraju sadržaje prilagođavajući ih potrebama korisnika, sve češće dolazi do zloupotreba ličnih podataka koji se prikupljaju na nezakonit i nepošten način.

Osim činjenice da se lični podaci pojedinaca koriste u marketinške svrhe i plasiranje proizvoda i usluga, zloupotrebom ličnih podataka može doći i do ozbiljnog narušavanja privatnosti na vrlo osjetljiv način što može prouzrokovati štetu sa nesagledivim posljedicama materijalne i nematerijalne prirode.

Zaštita ličnih podataka u Bosni i Hercegovini

Ipak, neminovno je da se lični podaci obrađuju, ali to se mora raditi pažljivo i svrsishodno, na pravičan i zakonit način. To znači da oni koji koriste podatke i oni koji ih prikupljaju i čuvaju, moraju da budu oprezni pri rukovanju sa bilo kakvim ličnim podacima.

Osnovni preduslov za korištenje nečijih ličnih podataka je da je obrada ličnih podataka propisana Zakonom, ili je nosilac ličnih podataka pristao na obradu određenih ličnih podataka. U svakom slučaju, o svrsi obrade je nosioca podataka potrebno obavijestiti ranije, prije nego se podaci prikupe i počnu koristiti.

Šta ako smatramo da su nam zloupotrebljeni lični podaci u Bosni i Hercegovini?

Pitanje koje se postavlja, a jako je značajno, jeste šta činiti kada smatrate da su vaši lični podaci zloupotrijebljeni. Ako pojedinac vjeruje da je njegovo pravo na zaštitu osobnih podataka prekršeno, ili da se njegovi podaci ne obrađuju pravično, ima pravo da uloži prigovor Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH sa zahtjevima da se kontrolor ili obrađivač uzdrže od takvih radnji i isprave činjenično stanje prouzrokovano tim radnjama, da kontrolor ili obrađivač isprave ili dopune osobne podatke tako da oni budu autentični i tačni, te da lični podaci budu blokirani ili uništeni.

Prenos podataka iz Bosne u inostranstvo

Zakon propisuje i da se lični podaci neće prenositi iz Bosne i Hercegovine u inostranstvo, bez
obzira na medij podataka ili način prijenosa, ukoliko, u državi u koju se prenose, nisu zadovoljeni uslovi utvrđeni Zakonom o zaštiti ličnih podataka, a koji se prije svega odnose na zakonitost korištenja podataka.

Osim toga, strani kontrolor dužan je da za sve podatke ispoštuje ista načela zaštite podataka. Kada je to potrebno radi ispunjavanja ugovora ili pravnog potraživanja i kad je to potrebno radi zaštite javnog interesa, lični podaci mogu se prenositi u inostranstvo.

Stanje u Bosni i Hercegovini po pitanju ličnih podataka

Mnogo je faktora koji utiču na pravo pojedinca da njegovi lični podaci budu zaštićeni. Osim činjenice da se lični podaci svakodnevno zloupotrebljavaju, odnosno da se prikupljaju na nezakonit način, veliki dio problema nastaje i zbog činjenice da građani nisu dovoljno upoznati sa važnošću zaštite svojih ličnih podataka, te da veoma često nasjedaju na različite prevare koje za rezultat imaju krađu i ogromnu štetu koju je nemoguće spriječiti ili sanirati.

Pravna pismenost po pitanju zaštite ličnih podataka u Bosni i Hercegovini?

Osim gore pomenutog, činjenica je da je mali broj osoba koje su upoznate sa pravnim načinima borbe za zaštitu svojih ličnih podataka, čak i onda kada su svjesni da ih neko zloupotrebljava.

Bosna & Hercegovina i GDPR

GDPR

Internet portali i različite web lokacije najčešća su mjesta na kojima nastaje zloupotreba, te ostaje da se vidi kakav će rezultat polučiti veoma kompleksna i “stroga” Europska regulativa za zaštitu ličnih podataka – GDPR.

Iako je trenutno veoma mali broj web lokacija koje ne nude neku vrstu informacija o zaštiti ličnih podataka i razlozima njihovog prikupljanja, pitanje je koliko je ta forma zaštite efikasna, te koliko oni koji prikupljaju podatke zaista opisuju prave načine i razloge prikupljanja podataka, ili još gore, koliko su i sami svjesni šta se događa sa podacima koje prikupe.

Osim toga, iako nismo provodili istraživanje o tome koliko se oni koji su dužni primjenjivati pravila o prikupljanju, obradi i korištenju ličnih podataka pridržavaju predmetne EU Uredbe, imajući u vidu njenu kompleksnost, te zahtjevne procedure za zaštitu ličnih podataka i njihovo zakonito korištenje, nameće se zaključak da je veoma mali broj onih koji su sposobni raditi to na propisan način, budući da bilo ko može napraviti web stranicu i prikupljati lične podatke.

Savet autora

Ono što je savjet građanima Bosne i Hercegovine, ali i svima onima čiji se lični podaci obrađuju, jeste da sa svojim ličnim podacima postupaju sa pažnjom, te da se informišu o svrsi prikupljanja i obrade ličnih podataka, te koriste provjerene servise i web lokacije kako bi smanjili mogućnost da budu prevareni, a njihovi lični podaci zloupotrijebljeni.

Više zanimljivih tekstova o pravima na teritoriji Bosne i Hercegovine, možete pročitati na Pravnom Blogu (pravniblog.com), te ovim putem javno preporučujemo ovaj blog!

NAPOMENA: Svi izneti saveti i stavovi su saveti i stavovi autora, a ne udruženja PraviLaw niti bilo kog člana PraviLaw udruženja.

Udruženje PraviLaw je neizmerno zahvalno autoru na tekstu kojim se deli praksa, primena i pravni okviri Bosne i Hercegovine, koje sada mogu veoma lako saznati i naši pratioci i čitaoci!

Autor teksta: redakcija Pravnog Bloga

Autor: Tadija Mitić

1 thought on “Zaštita ličnih podataka u Bosni i Hercegovini”

  1. Pingback: Šta je ono cc (creative commons) koje često vidimo na sajtovima poput youtube? – PraviLaw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *